СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 

Postavljeno uz dozvolu autora
Izvor: Folia onomastica Croatica 18 (2009)
UDK 811.163.42'373.21(497.5 Gradac)

 

Domagoj Vidović
GRADAČKI TOPONIMI KAO ODRAZ DUHOVNOG ŽIVOTA
 
Tekst je tek kraći deo obimnijeg naučnog rada pod nazivom "Gradačka toponimija".
U celini se može pročitati na Portalu znanstvenih časopisa RH - http://hrcak.srce.hr/51943

 

 

 

U radu se, na temelju terenskoga istraživanja, obrađuje više od 1.500 toponimskih
različnica u selu Gradac u Zažablju, mikroregiji na granici
Hrvatske i Bosne i Hercegovine, u neumskome zaleđu. U gradačkim se
toponimima ogleda reljefna raznolikost gradačke župe, biljna i životinjska
raznolikost te važnost mjesta na kojima se nalazi voda. Također doznajemo
za postojanje poganskih (Mokoš, Treskavac) i starokršćanskih (Sutilija,
Vara) svetišta te veliku usitnjenost posjeda. Velik je broj toponima (Lišća,
Velja Vas) mjesnome pučanstvu posve neproziran što je posljedicom čestih
migracija s ovih i na ove prostore.

 

Toponimi
Blagosova gòmila (MO), Crkvina (BR, DO115), Crkòvnī vinogrād (G), Djèčjē groblje (BR), Dragov kamēn (G), Dragov klánac (G), Dúpca (HO),116 Greblje (DO), Grèbi (G), Groblje (ĆG, HO), Igrište (MO), Ìlija (BR), Ìlijino brdo (BR), Jánjića groblje (HO), Jurkovića groblje (HO), Kòd kāpjelē (HO), Križ (NE),117 Kríževac (DD), Krstilo (DO),118 Kužnō groblje (RA), Lèženića groblje (HO), Lazárevića grob (RA),119 Mátića krs (BR), Međù njive (HO),120 Misnē ploče
(DO, MO), Mokoš (BD), Mora (DU), Nàdgrebnice (MO121), Obādov greb (MO), Pòdgrebnice (DU, G), Pòdsvid (G), Sutìlija (BR), Svetī Mìhājlo (DU), Treštenīk (psl. *trěskъ ‘grom’; DD), Trštènī kuk (G), Vilino Igrište/Vinjìgrište/Vinjìgrište
(BD, MO), Vìlinjē ploče (DO), Zàcrkōvnica (BR),122 Zàcrkvina (DU),123 Zakrīž (DU,124 HO125).

Uz toponime navodim i kratice mjesta u kojima ih nalazimo:
BD = Babin Do
BR = Broćanac (Broćanac, Praovice)
ĆG = Ćukova Greda
DD = Donji Drijen
DO = Dobrovo
DU = Dubravica
G = Gradac (Glimač, Kovraga, Podgajnica, Podžablje)
GD = Gornji Drijen
GR = Grabovica
HO = Hotanj
MO = Moševići (Dubrava, Gornji Moševići, Moševići)
NE = Nerađe
OS = Oskrušnica
RA = Radetići
ŽI = Živa
ŽU = Žukovice (Prašna Glavica, Radojuša, Žukovice)

Spomen na rane hrvatsko-romanske vjerske i jezične kontakte uščuvan je u toponimima tvorenim dalmatskim pridjevom san(c)tu(s). Od toponima starijega postanja motiviranih spomenutim svetačkim imenom na istočnoneretvanskome i donjohercegovačkom prostoru izdvaja se Đurđeva glavica u Raičevoj Brestici kod Neuma.126 Štovanje je svetoga Jurja na nekim hrvatskim područjima nadomještalo štovanje Peruna Gromovnika na vrhuncima,127 a u krajevima istočno od Neretve (u Crvenoj Hrvatskoj) češće je Perunov kult zamjenjivan štovanjem svetog Ilije. Čini se da se ta dva kulta na ovim prostorima (a poglavito u neumskome zaleđu) prožimlju.128 O tome živo govori činjenica da se sjeveroistočna padina gore Žabe, čiji vrh Ilija129 dominira istočnoneretvanskim krajem i neumskim zaleđem, zove Sutilija (‘sanctus Elias’) te da je podno spomenute padine smješten zaselak Podžablje ili Podtreskavice130 (< *trěskъ131 ‘grom’). Napogled spomenutomu zaseoku nalazi se brdašce Podsvid motivirano imenom svetog Vida u čije se štovanje pretočio kult slavenskoga boga Svantevida (to se prožimanje vjerojatno ogleda i u toponimima Vidonje i Vidoštak132). Sjeveroistočno od Podtreskavica nalazi se staro hrvatsko naselje Drijen, na samoj granici Hercegovine i Dalmacije. Iznad njega nalazimo brda Treskavac i, s dalmatinske strane, Sùsvid (‘sanctus Vitus’). Treći se toponim tvoren dalmatskim pridjevom san(c)tu(s) na širem donjohercegovačkom području nalazi u Dubljanima u Popovu. Kao ni gradački Sutilija i drijenski Susvid, ni dupski Satulija nije bio donedavno zabilježen u onomastičkoj literaturi.133 Toponimi motivirani dalmatskim pridjevom san(c)tu(s) obično
označuju mjesta na kojima su se nalazile crkve, najčešće starije od 10. stoljeća.

Nastavak se poganskih kultova prepoznaje i u štovanju sv. Mihovila (o čemu svjedoče toponim Sveti Mihajlo134 u gradačkome zaseoku Dubravica; sveti je Mihajlo/Mihovil, uostalom, zaštitnik Trebinjsko-mrkanske biskupije), sv. Petke u Zavali135 (predio na kojem se crkva nalazila nazivlje se Petkovica; možda je trag toga kulta i Petnje brdo u Dubravici), pučki se naziv „Ognjena Marija“ povezuje s kultom slavenske božice Ognjene (Puljić 1988: 48),136 a moguće je i da se krije u toponimu Mora (teško pristupačan klanac na sjevernoj strani Gradačkoga polja koji bi mogao biti motiviran imenom slavenske poganske božice zime i smrti Morane).137 U toponimu Mokoš uščuvano je pak homonimno ime istočnoslavenske poganske božice.138 Toponimi tvoreni pridjevima dragov i dračev obično se odnose na mitska obitavališta zmajeva), a toponimi Vilenica i Vilinje ploče139 (toponimi na gori Žabi) te Vilište (često i u Popovu) također govore o korijenima pučkih vjerovanja u slavenskoj mitologiji.

Igrišta su po čitavoj istočnoj Hercegovini duhovna središta sela, a označuju mjesta na kojima po noći i igrajū vile. Mitološka važnost duba140 (svetoga stabla) i dubrave (svetoga gaja) odrazila se i u nizu toponima na ovome području (Crljena dubrava, Dobrane, Duba, Dubravac, Dubravica). Važnost se mjesta ukapanja ogleda u velikome broju toponima motiviranih
apelativom greb. Spomenuti apelativ odnosi se na raznorodna ukopna mjesta: od srednjovjekovnih nekropola stećaka do neoznačenih grobišta žrtava Drugoga svjetskog rata.141

 


Središnji dio Zažablja s neposrednom okolicom.

 

Napomene

115 Ondje se drži misa za Ilindan.
116 Riječ je o zajedničkome groblju Katića, Pavlovića i Perića na Hotnju.
117 Toponim se nahodi na vrhu Umca, a pod njime je nekropola stećaka.
118 S toga se mjesta vidi crkva u Gracu pa bi se na njemu krstilo.
119 Riječ je o grobu Marka Janjića (Janjići su potomci Lazarevića).
120 Riječ je o novome zajedničkom groblju na Hotnju.
121 Tu se nalazi manja nekropola stećaka.
122 Po predaji se tu nalazila crkva.
123 Tu se nalazi grobna gomila s dvadesetak stećaka.
124 Na tome je lokalitetu u 18. stoljeću bio podignut križ za zaštitu od nametnika korulje te se na tome mjestu obavljalo bogoslužje još početkom 20. stoljeća.
125 Tu su se pokapali Raguži i Trojići.
126 Na Đurđevoj glavici po svemu se sudeći nalazila kasnoantička crkva na čijim je temeljima najvjerojatnije izgrađena srednjovjekovna crkva sv. Jurja. (Puljić 1995: 25)
127 Više o tome u Škobalj 1970. (vidi popis literature)
128 Jurjeva borba sa zmajem usporediva je s Perunovom borbom s Velesom (neki s imenom toga božanstva povezuju oronim Velēž) kojega Gromovnik udara gromom. (Katičić 1998: 305– 306)
129 Sudeći po predaji i ostatcima suhozida ondje je također postojala crkva.
130 Upravo sa silaznim naglaskom!
131 Odrazi su Gromovnikova kulta i toponimi tvoreni od apelativa grom kao što je Gromova glàvica (Vidonje).
132 Neki povjesničari ojkonim Svitava (hrvatsko selo u Općini Čapljina, BiH) povezuju s imenom svetoga Vida čije je štovanje naslijedilo Svantevidov kult. Ispreplitanje štovanja svetoga Vida i Svantevidova kulta nalazimo i u okolici. Tako je grad Stolac smješten u Vidovu polju, a u povijesnim se vrelima nazivlje i Vidovskim (Vidoškim) Gradom ili Vidoštakom, rijeka se Bregava (lijeva Neretvina pritoka koja izvire kod Stoca) nazivala i Vidošticom (Vidovom rijekom), a u selu Vid (nedaleko od Metkovića) na temeljima antičke crkve iz 5. st. sagrađena je crkva sv. Vida koja se u pisanim izvorima spominje polovicom 14. st.
133 Oronimi Sutìlija i Satùlija zabilježeni su u D. Vidović 2006: 64, a samo je Susvid zabilježen u Yugoslavia. Index Gazeteer. Showing Place-names on 1:100.000. Map Series, I–VII, s.v.
134 Slavljenje se sv. Ivana Krstitelja, Ilije, Mihovila, Jure i Vida vezuje uz održavanje poganskih obreda na vrhuncima uzvisina. (Škobalj 1970: 273)
135 Ranosrednjovjekovna crkva na tome mjestu bila je (Basler 1988: 32) posvećena sv. Petru (o tome svjedoči dokument iz 1525. koji govori da je fra Ksisto iz Slanoga u crkvi sv. Petra na Petrovdan 1525. slavio sv. misu pred mnoštvom naroda; Matijić, Pavlović 2006: 200), ali je narod, vjerojatno pod utjecajem štovanja sv. Paraskeve, »u koju se pretvorila božica Mokoš« (Katičić 1998: 308), oduvijek zvao Petkovicom.
136 U Popovu postoji uzrečica: Gromom bije Gromovnik Ilija, vatrom pali Ognjena Marija, pomaže im sveti Pantelija. (Kriste 2007: 213)
137 Postoji i visoravan Morine nedaleko od Nevesinja gdje je dio Zažabaca odlazio sa stokom na ljetnu ispašu. I taj je toponim vjerojatno prežitak hrvatskih pretkršćanskih vjerovanja. Na Morinama je za vrijeme jakih vjetrova i snjegova bilo lako zalutati, a događalo se i da pastiri ondje umru od hladnoće.
138 Možda se i ojkonim Mùkušina u Ravnu također može povezati s imenom spomenute slavenske božice (usp. Mokòšica).
139 Upravo su priče o vilama koje su najživlji ostatci pretkršćanskih slavenskih vjerovanja. Po pučkome je vjerovanju između Žabe i Veleža postojalo uže, pričvršćeno čeličnim alkama, s pomoću kojega su vile prelazile sa Žabe na Velež i obrnuto. Vile su pozitivna bića za razliku od stuha koje stvaraju kovitlace i vremenske neprilike. U Popovu se pak vjeruje da su vile živjele u Bilinōj pèćini poviše Češljara (zaseoka sela Zavala) i da su se prestale pokazivati zbog bezakonja koja su ljudi počeli počinjati. (usp. Marijanović 2004: 65–67)
140 Seoski zborovi pod dubòvima održavali su se u teškim vremenima za mjesni puk u Zažablju i Popovu sve do Drugoga svjetskog rata!
141 Osobito je zanimljiva predaja po kojoj su Hutovski grad izgradila trojica braće: Ranko, Grdan i Humko. Proživjeli su tri prosječna ljudska života i kad su odlučili umrijeti, s Lòpatē su u Žabi odapeli strijele i na mjestima gdje su one pale, odlučili se pokopati: mjesto na koje je pala Rankova strijela zove se danas Grànāč grȅb, mjesto na koje je pala Grdanova strijela zove se Grdòmān, a mjesto na koje je pala Humkova strijela (H)ùmac. Na tim se trima mjestima danas nalaze tri nekropole stećaka. (usp. Vukorep 2007: 54)

Povratak na Mape i toponime