СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 

Извор:
kalendar.beda.cz

Вацлав Флипка
КАЛЕНДАР
СЛОВЕНСКИХ ЛИЧНИХ ИМЕНА

 Препоручујемо и...

Бојан Бикић: Женидба Милића барјактара

Звонимир Костић: Вампир у нашем народном веровању, записима и причама

Вацлав Флипка је саставио и објавио Календар словенских личних имена 1852. године у Прагу. Дакле, тачно четири године после Првог свесловенског конгреса одржаног у истом граду, који је окупио представнике словенских народа који су тада живели под аустроугарском влашћу, чиме се овај подухват може повезати са тадашњим словенским настојањима да се и културно и народно уздигну.
Нека имена, запазићете, јављају се и неколико пута, док нека друга, нама добро позната, нису наведена. Стиче се утисак да је аутор желео да из сваке словенске области наведе бар понеко име, има и оних које можемо повезати са легендама и догађајима из давне прошлости (Пиригост, Сватоплук), али се уочава и присуство имена која нису словенског порекла, попут Штепан, Иван, Бартоломеј, Пејо, Сава итд.

* * *

Јануар
Фебруар
Март
1.
Ходислав
1.
Огњан
1.
Будислав
2.
Мечислав
2.
Милослава
2.
Радна
3.
Властимила
3.
Блажеј
3.
Кунгута
4.
Богодар
4.
Лидослава
4.
Казимир
5.
Властибор
5.
Доброгнева
5.
Краснослав
6.
Милослав
6.
Ванда
6.
Сватомира
7.
Светозар
7.
Шулислав
7.
Мирослав
8.
Мстибој
8.
Гневомир
8.
Милогост
9.
Даврослав
9.
Горислава
9.
Полемира
10.
Вшеслав
10.
Лутона
10.
Божислав
11.
Миломир
11.
Светохна
11.
Јаробој
12.
Цтислава
12.
Волимира
12.
Наум
13.
Сватослав
13.
Отослав
13.
Нетислав
14.
Сава
14.
Немир
14.
Божена
15.
Домослав
15.
Православ
15.
Леслав
16.
Владимир
16.
Преслава
16.
Будимир
17.
Доброслав
17.
Сватоплук
17.
Грозислава
18.
Јароплук
18.
Либослава
18.
Богумил
19.
Бранислав
19.
Стислав
19.
Богдана
20.
Владибој
20.
Житомир
20.
Изаслав
21.
Јарослава
21.
Збислава
21.
Благослав
22.
Славомир
22.
Вратислав
22.
Боривој
23.
Вратислава
23.
Славена
23.
Жирослав
24.
Јануш
24.
/Преступни дан/
24.
Збислав
25.
Вшемил
25.
Богуш
25.
Волимир
26.
Скарбимир
26.
Громислав
26.
Вестислав
27.
Прибислав
27.
Људомисл
27.
Сватовој
28.
Близбор
28.
Земислав
28.
Творибој
29.
Здислав
29.
Творимир
29.
Мстислав
30.
Добровка
 
30.
Тетка
31.
Спитигнев
 
31.
Мислена

Април
Мај
Јун
1.
Частослав
1.
Бранислав
1.
Творислав
2.
Велеслав
2.
Владовил
2.
Радислав
3.
Земимисл
3.
Миливој
3.
Братомила
4.
Гостислав
4.
Сватослава
4.
Близота
5.
Красислав
5.
Честмир
5.
Добромир
6.
Љубомир
6.
Костислава
6.
Ростислав
7.
Владивој
7.
Добромир
7.
Лех
8.
Дивиш
8.
Станек
8.
Домослав
9.
Бојислав
9.
Људмила
9.
Просимир
10.
Горислав
10.
Радивој
10.
Богумила
11.
Јаромир
11.
Добеслав
11.
Вишемир
12.
Либослав
12.
Доброгост
12.
Олег
13.
Православ
13.
Тихослав
13.
Богија
14.
Цтислав
14.
Стрезислава
14.
Мислибор
15.
Протибора
15.
Славобор
15.
Вислав
16.
Боговид
16.
Убислав
16.
Православ
17.
Славиш
17.
Хвалимир
17.
Влкомир
18.
Радослав
18.
Јаромир
18.
Држислава
19.
Ростислав
19.
Милан
19.
Милош
20.
Владимир
20.
Векослав
20.
Владимир
21.
Желислав
21.
Желимир
21.
Векослав
22.
Вишеслав
22.
Вислава
22.
Бретислав
23.
Војтех
23.
Хтивослав
23.
Радослав
24.
Вернислав
24.
Љубумира
24.
Гостимил
25.
Радомир
25.
Збигњев
25.
Рихволод
26.
Спитимир
26.
Конрад
26.
Иван
27.
Јарослав
27.
Сватобор
27.
Владислав
28.
Хранислав
28.
Руслав
28.
Велебит
29.
Велимир
29.
Богдана
29.
Пејо
30.
Славовидослава
30.
Бојислав
30.
Милица
31.
Миломира

 

Јул
Август
Септембар
1.
Унислав
1.
Рогслав
1.
Градислав
2.
Божислава
2.
Стрезислава
2.
Доброслав
3.
Милослав
3.
Мирослав
3.
Бронислава
4.
Сендомир
4.
Домогој
4.
Премислав
5.
Вратислава
5.
Хранислав
5.
Радслав
6.
Богдан
6.
Нацлав
6.
Држислава
7.
Краснорода
7.
Пирагост
7.
Домослава
8.
Милорад
8.
Незамисл
8.
Рудослава
9.
Стојгнев
9.
Ратибор
9.
Цтибор
10.
Радомир
10.
Вавринец
10.
Пребислав
11.
Валчислав
11.
Ростислав
11.
Здислав
12.
Имислав
12.
Славомира
12.
Вшевлад / Свевлад
13.
Радомила
13.
Сватоплук
13.
Грзимислав
14.
Доброслав
14.
Свебор
14.
Радомира
15.
Стомир
15.
Собеслав
15.
Негослав
16.
Љубомила
16.
Числибор
16.
Људмила
17.
Мислислав
17.
Мирон
17.
Драгослав
18.
Мирослав
18.
Болеслав
18.
Јарослав
19.
Зорослава
19.
Злата
19.
Илослав
20.
Чеслав
20.
Јацек
20.
Мислав
21.
Примеслав
21.
Дедомир
21.
Богухвал
22.
Желислав
22.
Семислав
22.
Милослав
23.
Олга
23.
Седзивој
23.
Владимира
24.
Красислав
24.
Бартоломеј
24.
Вислав
25.
Игор
25.
Људевит
25.
Ладислав
26.
Мислава
26.
Богослав
26.
Правомила
27.
Душан
27.
Стослав
27.
Косма
28.
Сватомир
28.
Властимил
28.
Вацеслав
29.
Свјетохна
29.
Штастни / Часни
29.
Новомира
30.
Људомислав
30.
Радван
30.
Самомисл
31.
Дислав
31.
Богудат

 

Октобар
Новембар
Децембар
1.
Блажена
1.
Зиемовид
1.
Наум
2.
Војслав
2.
Богумил
2.
Стражимир
3.
Јарослав
3.
Бронич
3.
Хвалислав
4.
Братслав
4.
Славобор
4.
Тешибор
5.
Вратислав
5.
Вратислав
5.
Љубомир
6.
Вереница
6.
Вшеволод / Свевлад
6.
Боривој
7.
Гневомира
7.
Зденек
7.
Семен
8.
Бислав
8.
Богумир
8.
Богувоља
9.
Славомил
9.
Богухвал
9.
Хвалимира
10.
Добромила
10.
Добрило
10.
Кресислав
11.
Звонимир
11.
Преслав
11.
Савин
12.
Мирогој
12.
Вишеслава
12.
Растислав
13.
Благомир
13.
Станислав
13.
Вишемира
14.
Јадвига
14.
Веселко
14.
Горислав
15.
Виекослав
15.
Визимир
15.
Славобој
16.
Љубислава
16.
Стојслав
16.
Чедомил
17.
Васлав
17.
Јаромира
17.
Владимила
18.
Златомир
18.
Намуслав
18.
Гостимир
19.
Остривој
19.
Старимир
19.
Осветин
20.
Крешимир
20.
Честмир
20.
Богумил
21.
Вернислав
21.
Новомир
21.
Томислав
22.
Владислав
22.
Војслава
22.
Божена
23.
Властимил
23.
Далибор
23.
Власта
24.
Странислав
24.
Дарослав
24.
Будимир
25.
Војмир
25.
Ходимир
25.
Богуслав
26.
Житослав
26.
Прелимир
26.
Штепан
27.
Дадибог
27.
Милоуст
27.
Иван
28.
Благомира
28.
Сватослав
28.
Грдослав
29.
Божидар
29.
Радбод
29.
Милада
30.
Тврдомир
30.
Владибог
30.
Милош
31.
Гневобој
31.
Борислав

Објављено: јануар, 2017.

Povratak na Imenoslov