СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 


 

ТИБОР ЖИВКОВИЋ - РАДОВИ НА СРПСКОМ ЦИТАТНОМ ИНДЕКСУ

 

Двадесет шестог марта 2013. у 48. години је умро српски историчар Тибор Живковић.
Филозофски факултет је завршио у Београду, где је и магистрирао са тезом Славизација на територији Србије од 7. до 11. века. Титулу доктора наука је 2000. године одбранио дисертацијом Словени под влашћу Византије од 7. до 11. века.
Област истраживања: рани средњи век у Србији, Бугарској, Хрватској и Грчкој; српско-византијски односи; етничке симбиозе.
Био је и директор Историјског института САНУ од 2002. до 2010. године.

Избор из библиографије монографских публикација:
- Словени и Ромеји, Историјски институт, Београд, 2000.
- Јужни Словени под византијском влашћу - 600-1025, Историјски институт - Службени гласник, Београд, 2002.
- Црквена организација у српским земљама (рани средњи век), Историјски институт - Службени гласник, Београд, 2004.
- Портрети српских владара (IX-XII век), Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2006.
- Јужни Словени под византијском влашћу - 600-1025, Чигоја штампа, Београд, 2007.
- Forging Unity - The South Slavs Between East and West: 550-1150, Čigoja štampa, Beograd, 2008.
- Gesta Regum Sclavorum. Том II, Историјски институт - Манастир Острог, Београд - Никшић, 2009.
- De conversione Croatorum et Serborum - A Lost Source, Istorijski institut, Beograd, 2012.

Од истог аутора
Јужни Словени под византијском влашћу

'Оригинални' и 'исправљени' Анали франачког краљевства
Историјски часопис, бр. 59, стр. 9-57, 2010. Текст на енглеском језику.

Трпимирова титула према казивању Готшалка
Историјски часопис, бр. 58, стр. 33-42, 2009. Текст на француском језику. Са: Бојана Радовановић.

Kастра икумена Константина Порфирогенита у јужнословенским кнежевинама
Историјски часопис, бр. 57, стр. 9-28, 2008. Текст на енглеском језику.

Заборављени архиепископ Бара
Историјски часопис, бр. 56, стр. 191-209, 2008. Текст на енглеском језику. Са: Драгана Кунчер.

О најстаријим светачким култовима у Дубровнику
Зборник радова Византолошког института, бр. 44, стр. 119-127, 2007. Текст на енглеском језику.

О почецима Дубровника - традиција и чињенице
Историјски часопис, бр. 54, стр. 9-26, 2007. Текст на енглеском језику.

Стројимиров златни печат
Историјски часопис, бр. 5, стр. 23-29, 2007. Текст на енглеском језику.

Дукља између Рашке и Византије у првој половини 12. века
Зборник радова Византолошког института, бр. 43, стр. 451-466, 2006. Текст на српском језику.

Константин Порфирогенит и дубровачки писци пре 1611. године
Историјски часопис, бр. 53, стр. 145-164, 2006. Текст на енглеском језику.

Два питања из времена владавине краља Бодина
Историјски часопис, бр. 42, стр. 45-59, 2005. Текст на српском језику.

Једна хипотеза о пореклу великог жупана Уроша I
Историјски часопис, бр. 52, стр. 9-22, 2005. Текст на српском језику.

Рама у титулатури угарских краљева
Зборник радова Византолошког института 2004, бр. 41, стр.153-164. Текст на српском језику.

Легенда о Павлимиру Белу
Историјски часопис, бр. 50, стр. 9-32, 2003. Текст на српском језику.

Поход бугарског цара Самуила на Далмацију
Историјски часопис, бр. 49, стр. 9-25, 2002. Текст на српском језику.

О северним границама Србије у раном средњем веку
Зборник Матице српске за историју, бр. 63-64, стр. 7-17, 2001. Текст на српском језику.

Тактикон Успенског и тема Далмација
Историјски часопис, бр. 48, стр. 9-43, 2001. Текст на српском језику.

Словени Пелопонеза у Житију Никона Метаноита
Зборник Матице српске за историју, бр. 61-62, стр. 7-17, 2001. Текст на српском језику.

Односи Авара и подунавских Словена 579-626. године
Зборник Матице српске за историју, бр. 56, стр. 7-18, 1997. Текст на српском језику.

Извор: СЦИ индекс

Објављено: мај, 2013.

Povratak na Povesnicu