СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 

Постављено уз сагласност породице аутора

Милица Грковић
РЕГИСТАР ЛИЧНИХ ИМЕНА
СТАНОВНИШТВА ОБЛАСТИ БРАНКОВИЋА
1455. ГОДИНЕ

 


Милица Грковић: Регистар личних имена становништва области Бранковића

Од истог аутора

Српски народни језик пре Вука Караџића

Имена у Дечанским хрисовуљама
Речник личних имена код Срба

Препоручујемо и...

Тања Петровић: Ветрови као митолошка бића у представама јужних Словена у источном делу Балкана

Сретен Петровић: Антропологија српских ритуала

Приложени Регистар имена резултат је ономастичких истраживања проф. др Милице Грковић, рађених у оквиру пројекта Одељења друштвених наука САНУ "Демографски зборник, књига 6: Насеља и становништво области Бранковића 1455. године".
Реч је, заправо, о антропонимима из турског катастарског пописа спроведеном по заузимању области Бранковића, а на списку се налази 24 795 личних имена.

* * *

Увод

У овај регистар унета су сва имена пореских обвезника који су уписани у дефтер из 1455. године и имена која су уз њих убележена као друга детерминација. Већ је раније речено да су прихваћене исправке грешака које су направљене приликом издавања дефтера.
У списку се налази 24.795 имена. Поређана су по азбучном реду. Поред сваког имена у првој колони је назначен пол, у другој колони порекло, у трећој је показано колико пута се јавља код пореских обвезника, а у четвртој колико пута је у служби друге детерминације. Пета колона показује укупан збир првоспоменутих и другоспоменутих имена, односно колико пута је неко име забележено 1455. године. Било је доста проблема при одређивању порекла имена зато што су их истраживачи различито тумачили. Осим тога, било је тешко одредити и порекло неких хипокористичних облика који су могли постати и од словенског, а и од несловенског имена. У овај регистар нису унета имена исламског порекла која су носили турски феудалци или становниии Новог Брда, јер то је владајући слој који се још није био усталио у области Бранковића. Имена турске раје у већини су била словенског порекла или хришћанског у српској језичкој форми. Мало је имена која су често непознатим путевима дошла у српски ономастикон или страних имена која су носили припадници других народа који су овде живели. Редослед скраћеница дат је према бројности различитих скупина имена: с - српско име словенског порекла, хс - српско име хришћанског порекла, р - име романског порекла, н - име нејасног порекла, а - име албанског порекла, гр - име грчког порекла, г - име германског порекла, м - име мађарског порекла, к - име келтског порекла, п - име персијског порекла, ар - име арапског порекла.

Цео текст у пдф-у >>>

Објављено: јул, 2016.

Povratak na Imenoslov