СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs                     СВЕВЛАД                     www.svevlad.org.rs
 Милан Петровић
КВАЛИФИКАЦИЈА СЛОВЕНСКОГ РОДНОВЕРЈА
У СТРУЧНОЈ ЛИТЕРАТУРИ
- неопаганизам или етничка религија

 


Milan Petrovic: Qualification of Slavic Rodnovery in scientific literature - neopaganism or ethnic religion

 

Од истог аутора...

Словенска вера - наслеђе које долази!

Кога ударају Истарховљеви богови?

Апстаркт: Досадашња пракса показала је да се словенско родноверје у стручној литератури квалификује и класификује на неодговорајући начин. Аутори превиђају основна правила научног метода и произвољно квалификују словенско родноверје на основу недовољне количине података. Овај рад је покушај да се укаже на методолошке проблеме у стручној литератури везаној за словенско родноверје и предложе кораци који би водили ка решењу тих проблема. Кроз разматрање публикација о словенском родноверју више различитих аутора указано је на неадекваност квалификовања словенског родноверја терминима коју нису једнозначни и лоше су дефинисани. Акценат рада је на терминолошким недостацима стручне литературе. Словенско родноверје је постало згодно место да се без последица и уз мало труда прави каријера писањем чланака на граници сензационализма, без теренског рада, коришћењем застарелих података или чак измишљањем података. Уклањање терминолошких недостатака би решило ове и друге проблеме који постоје у приступу стручне литературе словенском родноверју. За наведене проблеме предложена су једноставна и сврсисходна решења.

Кључне речи: словенско родноверје, паганизам, неопаганизам, савремени паганизам, модерни паганизам, етничка религија, родна вера, многобоштво, незнабоштво

Цео текст >>>

Објављено: март, 2013.

Povratak na Sloveni danas